Budąk Yg Pecąh Tengk0rąk Kepąlą Ketiką Cubą Sel4mątkąn Ibunyą Dąri D1r0g0l Akhirnyą Teląh MeninggąI Dunią

ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀ0ɢ0ʟ ʙᴇʀꜱᴇɴᴊ4ᴛᴀ ᴍᴇɴ1ɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪᴀ 19 ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇɴɢᴋᴏʀᴀᴋɴʏᴀ ʀ0ꜱᴀᴋ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀɢᴇʟᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴇɴ4ʏᴀʜ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

ᴠᴀɴʏᴀ ᴋʀᴀᴘɪᴠɪɴ, 16, ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴊɪʀᴀɴɴʏᴀ ʀᴏᴍᴀɴ ᴘʀᴏɴɪɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴄᴇʟᴀᴘᴀᴋ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ɪʙᴜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴜᴍᴜʀᴀɴ ᴅ4ʀᴀʜ.

ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪꜱᴀʙɪᴛ ᴍᴇᴍʙᴠɴᴠʜ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴜʟᴀɴɢ ᴋᴀʟɪ ᴍᴇɴʏᴇʀ4ɴɢ ɴᴀᴛᴀʟɪᴀ ᴋʀᴀᴘɪᴠɪɴᴀ, 43, ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘɪꜱᴀᴜ ᴅᴀɴ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇʀ0ɢ0ʟɴʏᴀ.

ᴠᴀɴʏᴀ, ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 15 ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰʟᴀᴛ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ꜱᴇᴠᴇʀᴏᴅᴠɪɴꜱᴋ, ʙᴀʀᴀᴛ ʟᴀᴜᴛ ʀᴜꜱɪᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀᴋꜱɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɴɢ3ʀɪ ɪᴛᴜ.

ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ‘ᴅᴜᴍʙʙᴇʟʟ’ ꜱᴇʙᴇʀᴀᴛ 3ᴋɢ ᴅᴀɴ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇᴍᴠᴋᴜʟ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴘʀᴏɴɪɴ, 37, ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇʀ4ᴍᴘᴀꜱɴʏᴀ ᴅᴀʀɪ ᴠᴀɴʏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴜʟᴀɴɢ ᴋᴀʟɪ ᴍᴇɴɢʜ3ɴᴛᴀᴋ ᴋᴇᴘ4ʟᴀɴʏᴀ.

ᴠᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴇʀ4ɴɢᴀɴ.

ᴊɪʀᴀɴ-ᴊɪʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴋᴇᴋᴇᴄ0ʜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴘᴏʟɪꜱ, ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴇɴʏᴇʀ4ɴɢ ɢ4ɴᴀꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇʟᴀʀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀɴɢᴋᴀᴀɴ ᴅᴜᴀ ʙᴇʀᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍ4ᴛɪ.

ᴠᴀɴʏᴀ ᴅᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅ4ʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ʟᴀɴᴛᴀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴇʀʟᴠᴍᴜʀᴀɴ ᴅ4ʀᴀʜ.

ᴠᴀɴʏᴀ ᴋᴏᴍᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴍᴇɴᴅ3ʀ1ᴛᴀ 27 ʟᴜᴋᴀ ᴛɪᴋ4ᴍᴀɴ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴɴʏᴀ ᴅɪꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʙᴇʀᴀɴɪᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ.

ᴠᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴅᴀʀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴏᴍᴀ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ.

ᴅɪᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛʀ4ᴜᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴛᴇɴɢᴋᴏʀᴀᴋ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ɴᴀᴛᴀʟɪᴀ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴅɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇʟᴀᴡᴀᴛ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ, ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ.

ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀɴɪ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇʀ0ꜱᴀᴋᴀɴ ᴏᴛᴀᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʀ1ᴜꜱ ᴅᴀɴ ʜɪʟᴀɴɢ ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴛᴜʟᴀɴɢ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴛᴇɴɢᴋᴏʀᴀᴋɴʏᴀ.

ᴘᴀᴋᴀʀ ʙ3ᴅᴀʜ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴏᴛᴀᴋɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴅᴀɴᴀ ᴅɪʟᴀɴᴄᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇꜱᴀʀ-ʙᴇꜱᴀʀᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪ ᴛᴠ ᴛᴇʀᴋᴇᴍᴜᴋᴀ ᴀɴᴅʀᴇʏ ᴍᴀʟᴀᴋʜᴏᴠ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴘʟᴀᴛ ᴛɪᴛᴀɴɪᴜᴍ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇɴɢᴋᴏʀᴀᴋ ᴠᴀɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴘᴇʀʙᴇʟᴀɴᴊᴀᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ʟᴀɪɴ.

ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ, ᴠᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴅᴀ-ᴛᴀɴᴅᴀ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴘᴀᴋᴀʀ ʙ3ᴅᴀʜ ʀᴜꜱɪᴀ ʟᴇᴏɴɪᴅ ʀᴏꜱʜᴀʟ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜɴ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ ᴅɪᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟɪ ᴊᴜʀᴜʀᴀᴡᴀᴛɴʏᴀ, ᴅᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀᴋᴀɴ ʙᴜʙᴜʀ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜʟᴀɪ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ ᴅɪ ᴍᴏꜱᴄᴏᴡ ᴅᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ᴅᴀɴᴀ ᴅɪᴋᴜᴍᴘᴜʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀɴʏᴀ ᴋᴇ ꜱᴇᴘᴀɴʏᴏʟ ʙᴀɢɪ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ.

ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢʜ1ᴅᴀᴘ ꜱᴇʟᴇꜱᴇᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴘɪ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ, ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ʙᴜʀᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴ1ɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ.

ɴᴀᴛᴀʟɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴛʀ4ᴜᴍᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪꜱᴇʀ4ɴɢ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴇʀ4ɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ, ɴᴀᴛᴀʟɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʀᴀʏᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴠɴᴠʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙʟᴏᴋɴʏᴀ.

ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ ᴘᴇᴍʙᴠɴᴠʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ.

ᴘʀᴏɴɪɴ ᴅɪᴘᴇɴᴊᴀʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 14 ᴛᴀʜᴜɴ ᴀᴛᴀꜱ ᴅᴜᴀ ᴄᴜʙᴀᴀɴ ʙᴠɴᴠʜ ᴅᴀɴ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴠɴᴠʜᴀɴ ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇᴍ4ᴛɪᴀɴ ᴠᴀɴʏᴀ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ-ᴍꜱᴛᴀʀ / updateinside

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Coretan Nasihat Ya.

PERHATIAN: Pihak CoretanNasihat tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu masing2..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini