“Cumą Nąk Tegąskan Bendą Ni Wujud”-Ustąz Kazim Nąfi Mąhu Publisiti. Ini Penjeląsąnnyą

ᴘᴇɴᴅ𝐀ᴋᴡ𝐀ʜ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ, ᴅ𝐀ᴛᴜᴋ ᴜꜱᴛ𝐀ᴢ ᴋ𝐀ᴢɪᴍ ᴇʟɪ𝐀ꜱ 𝐀ʟ-ʜ𝐀ꜰɪᴢ ʙ𝐀ʀᴜ-ʙ𝐀ʀᴜ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴅᴇᴅ𝐀ʜᴋ𝐀ɴ ᴅɪʀɪɴʏ𝐀 ᴅɪꜱ1ʜɪʀ.

ᴠɪᴅᴇ0 ᴍᴇᴍ𝐀ᴘ𝐀ʀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅ𝐀ᴋᴡᴀʜ ʙᴇʀᴋᴇɴ𝐀𝐀ɴ ꜱ𝐀ᴋɪᴛ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴀʜ𝐀ɢɪᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢ𝐀 ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴɢɢᴜɴ𝐀ᴋᴀɴ ᴛ0ɴɢᴋ𝐀ᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴜꜱɪ ʀ0ᴅ𝐀 ᴍᴇɴᴊ𝐀ᴅɪ ᴛᴜʟ𝐀ʀ ᴅɪ ʟ𝐀ᴍᴀɴ ꜱ0ꜱɪ𝐀ʟ.

ᴅᴀʟ𝐀ᴍ ꜱɪ𝐀ʀᴀɴ ʟ𝐀ɴɢꜱᴜɴɢ ʙᴇʀꜱ𝐀ᴍᴀ ꜱᴇʙᴜ𝐀ʜ ᴘᴜꜱ𝐀ᴛ ʀᴀᴡ𝐀ᴛᴀɴ ɪꜱʟ𝐀ᴍ ᴅɪ ʟᴀᴍ𝐀ɴ ꜰᴀᴄᴇʙ00ᴋ ʀ𝐀ꜱᴍɪɴʏᴀ, ᴜꜱᴛ𝐀ᴢ ᴋ𝐀Zɪᴍ ʙᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪ ᴛᴇɴᴛ𝐀ɴɢ ᴋᴇᴀᴅ𝐀𝐀ɴ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ ᴅɪʀɪɴʏ𝐀.

ᴛᴇʀᴅ𝐀ʜᴜʟᴜ, ʙᴀʜ𝐀ɢɪᴀɴ ʙᴇᴛɪꜱ ᴅᴀɴ ᴋ𝐀ᴋɪ ᴋɪʀɪɴʏ𝐀 ᴍᴇᴍʙᴇɴɢᴋ𝐀ᴋ ꜱᴇʜɪɴɢɢ𝐀 ᴛɪᴅ𝐀ᴋ ʙ0ʟᴇʜ ᴅɪꜱᴇɴᴛᴜʜ.

ᴅᴀʟ𝐀ᴍ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙ𝐀ɴɢᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ, ᴜꜱᴛ𝐀ᴢ ᴋ𝐀ᴢɪᴍ ʙᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪ ᴋᴇ𝐀ᴅ𝐀𝐀ɴ ꜱᴇᴍ𝐀ᴋɪɴ ʙ𝐀ɪᴋ. ʙᴇʟɪ𝐀ᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛ𝐀ʜᴜ ᴋ𝐀ᴋɪɴʏᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅ𝐀ʜ ʙ0ʟᴇʜ ᴅɪʟɪᴘ𝐀ᴛ, ᴍᴀʟ𝐀ʜ ʙᴇʟɪ𝐀ᴜ ᴊᴜɢ𝐀 ʙ0ʟᴇʜ ʙᴇʀᴊ𝐀ʟᴀɴ ᴛ𝐀ɴᴘᴀ ʙ𝐀ɴᴛᴜᴀɴ ᴛ0ɴɢᴋ𝐀ᴛ ᴍᴀʜᴜᴘᴜɴ ᴋᴇʀᴜꜱɪ ʀ0ᴅ𝐀.

ꜱ0ʟ𝐀ᴛ ᴊᴜɢᴀ ʙ0ʟᴇʜ ᴅɪʟ𝐀ᴋᴜᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢ𝐀ɴ ʙᴀɪᴋ ᴋᴇᴄᴜ𝐀ʟɪ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴛ𝐀ʜɪʏʏ𝐀ᴛ ᴀᴡ𝐀ʟ ᴅᴀɴ 𝐀ᴋʜɪʀ.

“M𝐀ꜱɪʜ ʟ𝐀ɢɪ ʙᴇʀ𝐀ꜱᴀ ᴋᴇʟᴇᴛɪʜ𝐀ɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴄ𝐀ᴋᴀᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍ𝐀ꜱɪʜ ᴛᴇʀɢ𝐀ɴɢɢᴜ. ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ɴ𝐀ᴋ ᴅɪᴄ𝐀ᴋᴀᴘ, ʟ𝐀ɪɴ ᴘᴜʟᴀ ʏ𝐀ɴɢ ᴅɪᴛᴜᴛᴜʀᴋ𝐀ɴ.

“ᴋ𝐀ᴋɪ ɪɴɪ ꜱᴇᴊ𝐀ᴋ ᴅᴜᴀ ʜɪɴɢɢ𝐀 ᴛɪɢ𝐀 ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴇᴘ𝐀ꜱ ᴍᴇᴍʙᴇɴɢᴋ𝐀ᴋ ᴅ𝐀ʀɪ ʙᴇᴛɪꜱ ʜɪɴɢɢ𝐀 ᴋᴇ ᴋ𝐀ᴋɪ.

“ᴍᴜʟ𝐀-ᴍᴜʟ𝐀 ᴅɪꜱ𝐀ɴɢᴋ𝐀ᴋᴀɴ ʙɪꜱᴜʟ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴛᴏᴍᴘᴏᴋ ᴍᴇʀ𝐀ʜ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴊɪᴋᴀ ᴅɪ𝐀ᴍᴀᴛɪ ᴛɪ𝐀ᴅᴀ ᴍ𝐀ᴛᴀ ᴀᴛ𝐀ᴜ ɴ𝐀ɴᴀʜ.

“ᴋᴇᴍᴜᴅɪ𝐀ɴ ꜱᴀʏ𝐀 ɢᴜɴᴀ ᴜʙ𝐀ᴛ ᴛʀ𝐀ᴅɪꜱɪᴏɴᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋ𝐀ᴋɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇɴɢᴋ𝐀ᴋ. ꜱᴀʏᴀ ᴍ𝐀ᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱ𝐀ᴘᴜ. ꜱ𝐀ʏᴀ ᴛᴜᴍʙᴜᴋ ᴅ𝐀ɴ ʟᴜᴍᴜʀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴ𝐀ᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙ𝐀ᴛᴀɴ ᴛʀ𝐀ᴅɪꜱɪᴏɴ𝐀ʟ.

“ᴀʟʜ𝐀ᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ʙᴇɴɢᴋ𝐀ᴋ ꜱᴜʀᴜᴛ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ, ᴘᴇᴍʙ𝐀ɴᴛᴜ ᴋ𝐀ᴛᴀ ᴋᴇɴ𝐀 ʀᴇꜰᴇʀ ᴋᴇ ᴋʟɪɴɪᴋ ᴋᴇʀ𝐀ɴᴀ ꜱ𝐀ʏᴀ ᴍᴇɴɢʜɪᴅ𝐀ᴘ ᴅɪ𝐀ʙᴇᴛᴇꜱ. ɴ𝐀ᴍᴜɴ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴘᴇʀᴜʙ𝐀ᴛᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛ𝐀ʜᴜ ɪᴀ ᴀᴅ𝐀ʟᴀʜ ʙ1ꜱᴜʟ.

“ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ʙᴇʀɪ ᴜʙ𝐀ᴛ ʙᴇɴɢᴋ𝐀ᴋ, 𝐀ɴᴛɪʙɪ0ᴛɪᴋ ᴅᴀɴ ʙᴇʀɪ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ʜɪɴɢɢ𝐀 ᴊᴜᴍ𝐀𝐀ᴛ. ᴊ𝐀ᴅɪ, ꜱ𝐀ʏᴀ 𝐀ᴍʙɪʟ ᴜʙ𝐀ᴛ ᴅɪꜱ𝐀ᴍᴘɪɴɢ ᴘᴇʀᴜʙ𝐀ᴛᴀɴ ᴛʀ𝐀ᴅɪꜱɪᴏɴ𝐀ʟ.

ʀᴇɴᴛᴇᴛ𝐀ɴ ɪᴛᴜ, ᴜꜱᴛ𝐀ᴢ ᴋ𝐀ᴢɪᴍ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛ𝐀ʜᴜ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ʙᴇʀᴋ𝐀ᴛᴀ ᴋ𝐀ᴋɪɴʏᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪʙᴇᴅ𝐀ʜ.

“ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ʙ1ᴜꜱ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʟ𝐀ʜ ᴋᴀᴡ𝐀ꜱᴀɴ ʙᴇɴɢᴋ𝐀ᴋ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀ𝐀ɴ. ᴅᴀɴ ʙɪʟ𝐀 ᴅɪʙᴇʟ𝐀ʜ ᴛɪ𝐀ᴅᴀ ᴅ𝐀ʀᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴋᴇʟᴜ𝐀ʀ. ᴍᴀʟ𝐀ʜ ɴᴀɴ𝐀ʜ ᴊᴜɢ𝐀 ᴛɪᴅ𝐀ᴋ ᴡᴜᴊᴜᴅ,” ᴋᴀᴛ𝐀ɴʏᴀ.

Keadaan k𝐀ki kiri Ust𝐀z K𝐀zim ketik𝐀 membengk𝐀k.

ᴅᴀL𝐀ᴍ ᴘᴀᴅ𝐀 ɪᴛᴜ, ʙᴇʟɪ𝐀ᴜ ᴊᴜɢ𝐀 ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪ ᴘᴇɴᴇᴍᴜ𝐀ɴ ʙᴀʀ𝐀ɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴜʀɪɢ𝐀ᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄ𝐀ʏᴀɪ ʙᴀʀ𝐀ɴɢᴀɴ ꜱɪʜɪʀ ᴅɪ ᴋᴀᴡ𝐀ꜱᴀɴ ᴘᴜꜱ𝐀ᴛ ᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋ𝐀ɴ ᴀʟ-ʙ𝐀ʀᴀᴋ𝐀ʜ.

“ɪꜱɴɪɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴛᴜ, ꜱ𝐀ʏᴀ ᴍᴇʟ𝐀ᴡᴀᴛ ᴋᴀᴡ𝐀ꜱᴀɴ ᴋᴜʟɪ𝐀ʜ. ᴘᴀᴅ𝐀 ᴡ𝐀ᴋᴛᴜ ᴘᴋᴘ, ᴋᴜʟɪ𝐀ʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴏʀ𝐀ɴɢ ᴀᴡ𝐀ᴍ ᴛɪᴅ𝐀ᴋ ᴅɪʙᴜᴋ𝐀. ʟᴏᴋ𝐀ꜱɪ ʙᴇʀᴋᴇɴ𝐀𝐀ɴ ɪᴀʟ𝐀ʜ ʟᴀʟᴜ𝐀ɴ ꜱ𝐀ʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇ ᴅᴇᴡ𝐀ɴ,” ᴋᴀᴛ𝐀ɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪ𝐀ᴜ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ꜱᴇʀʙᴜᴋ ᴘᴜᴛɪʜ ᴘ𝐀ᴅᴀ ʟᴀɴᴛ𝐀ɪɴʏᴀ. ᴋᴇᴍᴜᴅɪ𝐀ɴ ᴀᴘ𝐀ʙɪʟᴀ ʙᴇʀᴊ𝐀ʟᴀɴ ʙᴇʙᴇʀ𝐀ᴘᴀ ʟ𝐀ɴɢᴋᴀʜ ᴋᴇ ʜᴀᴅ𝐀ᴘᴀɴ, ᴋᴇʟɪʜ𝐀ᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴜ𝐀ʜ ᴋᴏᴛ𝐀ᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴘ𝐀ʀᴜʜ ᴛᴇʀʙ𝐀ᴋᴀʀ. ᴅɪᴅᴀʟ𝐀ᴍɴʏᴀ ᴛᴇʀᴅ𝐀ᴘᴀᴛ ɢᴀᴍʙ𝐀ʀ-ɢ𝐀ᴍʙᴀʀ ᴍɪʟɪᴋ ᴜꜱᴛ𝐀ᴢ ᴋ𝐀ᴢɪᴍ ᴅɪʙ𝐀ᴋᴀʀ.

ᴋᴀᴛᴀ ʙᴇʟɪ𝐀ᴜ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴘᴇɴɢ𝐀ᴊɪᴀɴɴʏ𝐀, ᴘᴇʀᴋ𝐀ʀᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀ𝐀ɴ ɪᴀʟ𝐀ʜ ꜱ𝐀ᴛᴜ ʙᴇɴᴛᴜᴋ ꜱ1ʜɪʀ. ʙᴀʜ𝐀ɴ ʙᴇʀᴋᴇɴ𝐀ᴀɴ ᴅɪꜰ𝐀ʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴛᴇʟ𝐀ʜ ᴅɪʙᴜ𝐀ɴɢ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇᴍʙ𝐀ɴᴛᴜ ʙᴇʟɪ𝐀ᴜ ꜱᴇᴛᴇʟ𝐀ʜ ‘ᴅɪᴛᴀᴡ𝐀ʀᴋᴀɴ’ ꜱɪʜ1ʀɴʏ𝐀.

ᴋᴏᴛ𝐀ᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɪꜱɪ 𝐀ʙᴜ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ᴋᴀᴡ𝐀ꜱᴀɴ ᴘᴜꜱ𝐀ᴛ ᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋ𝐀ɴ ᴍɪʟɪᴋ ᴜꜱᴛ𝐀ᴢ ᴋ𝐀ᴢɪᴍ

ꜱᴜꜱᴜʟ𝐀ɴ ᴅ𝐀ʀɪ ᴅ𝐀ʀɪ ɪᴛᴜ, ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴜꜱᴛ𝐀ᴢ ᴋ𝐀ᴢɪᴍ, ᴋ𝐀ᴋɪɴʏᴀ ᴅɪʀ𝐀ꜱᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀ𝐀ᴛ, ꜱ𝐀ᴋɪᴛ, ᴛɪᴅ𝐀ᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍɪᴊ𝐀ᴋ ʟ𝐀ɴᴛᴀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇɴɢᴋ𝐀ᴋ. ʙ𝐀ʜᴋᴀɴ ʙᴇʟɪ𝐀ᴜ ᴊᴜɢ𝐀 ᴛɪᴅ𝐀ᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴛɪᴅᴜʀ ᴘ𝐀ᴅᴀ ᴡ𝐀ᴋᴛᴜ ᴍ𝐀ʟᴀᴍ.

“ꜱᴀʏ𝐀 ᴛɪᴅ𝐀ᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴛɪᴅᴜʀ, ꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴛɪᴅ𝐀ᴋ ᴍᴇʀ𝐀ꜱᴀ ᴘᴇɴɪɴɢ. ʙᴀᴄ𝐀ᴀɴ ᴛᴇᴋᴀɴ𝐀ɴ ᴅᴀʀ𝐀ʜ, ᴊ𝐀ɴᴛᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴘ𝐀ʀᴀꜱ 0ᴋꜱɪɢᴇɴ ᴊᴜɢᴀ ʙ𝐀ɪᴋ. ᴄᴜᴍ𝐀 ꜱ𝐀ʏᴀ ᴛɪᴅ𝐀ᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴛɪᴅᴜʀ. ᴀᴘ𝐀ʙɪʟᴀ ᴛɪᴅᴜʀ, ꜱ𝐀ʏᴀ ᴍᴇꜱᴛɪ ᴀᴋ𝐀ɴ ᴛᴇʀᴊ𝐀ɢᴀ, ᴀᴅᴀ ʀ𝐀ꜱᴀ ɴ𝐀ᴋ ʙᴜ𝐀ɴɢ 𝐀ɪʀ ᴋᴇᴄɪʟ, ʀᴀꜱ𝐀 ɴ𝐀ᴋ ᴍ𝐀ʀᴀʜ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅ𝐀ᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀɴ𝐀ꜰᴀꜱ.

“ʙɪʟ𝐀 ʙᴜ𝐀ɴɢ 𝐀ɪʀ ᴋᴇᴄɪʟ, ɪᴀ ᴛɪᴅ𝐀ᴋ ʙ𝐀ɴʏᴀᴋ. ʙɪʟ𝐀 ɴᴀᴋ ᴛɪᴅᴜʀ, ʀ𝐀ꜱᴀ ɴ𝐀ᴋ ʙᴜ𝐀ɴɢ 𝐀ɪʀ ᴋᴇᴄɪʟ ꜱᴇᴍᴜʟ𝐀,” ᴋᴀᴛ𝐀ɴʏᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍ𝐀ɴᴀᴘᴜɴ, ᴘᴇɴɢᴇᴛᴜ𝐀 ᴘᴜꜱ𝐀ᴛ ᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋ𝐀ɴ 𝐀ʟ ʙ𝐀ʀᴀᴋᴀʜ ɪᴛᴜ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇᴀᴅ𝐀𝐀ɴ ᴋ𝐀ᴋɪɴʏᴀ ꜱᴇᴍ𝐀ᴋɪɴ ʙ𝐀ɪᴋ.

ᴍᴀL𝐀ʜ ᴋᴀᴛ𝐀ɴʏᴀ ᴘᴇʀᴄᴀᴋ𝐀ᴘᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴍ𝐀ᴋɪɴ ʙ𝐀ɪᴋ. ᴊᴜᴍ𝐀𝐀ᴛ ʟᴇᴘ𝐀ꜱ ᴅɪꜰᴀʜ𝐀ᴍᴋᴀɴ ʙᴇʟɪ𝐀ᴜ ᴍᴇɴɢ𝐀ʟᴀᴍɪ ᴍᴀꜱ𝐀ʟᴀʜ ᴘᴇʀᴄ𝐀ᴋᴀᴘᴀɴ ʜɪɴɢɢ𝐀 ᴛɪᴅ𝐀ᴋ ᴅᴀᴘ𝐀ᴛ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘ𝐀ɪᴋᴀɴ ᴋᴜʟɪ𝐀ʜ.

ʙᴇʙᴇʀ𝐀ᴘᴀ ᴋᴜʟɪ𝐀ʜ ᴛᴇʀᴘ𝐀ᴋꜱᴀ ᴅɪʙᴀᴛ𝐀ʟᴋᴀɴ ᴋᴇʀ𝐀ɴᴀ ᴋᴀᴛ𝐀ɴʏᴀ ʀ𝐀ꜱᴀ ‘ʙᴇʀ𝐀ɴɢɪɴ,’ ʜᴇɴᴅ𝐀ᴋ ᴛᴇʀᴍᴜɴᴛ𝐀ʜ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅ𝐀ᴋ ᴛᴀʜᴜ 𝐀ᴘᴀ ʏ𝐀ɴɢ ɴ𝐀ᴋ ᴅɪᴛᴜᴛᴜʀᴋ𝐀ɴ.

ᴅᴀʟ𝐀ᴍ ᴘ𝐀ᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴛᴇʀᴅ𝐀ᴘᴀᴛ ʙᴇʙᴇʀ𝐀ᴘᴀ ᴘᴇɴ0ɴᴛᴏɴ ꜰᴀᴄᴇʙ0ᴏᴋ ʟɪᴠᴇ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅ𝐀ᴋ ᴘᴇʀᴄ𝐀ʏᴀ ᴛᴇɴᴛ𝐀ɴɢ ꜱɪʜɪʀ ɪᴛᴜ ᴡᴜᴊᴜᴅ.

ᴋᴏᴍᴇɴ ᴜꜱᴛ𝐀ᴢ ᴋ𝐀ᴢɪᴍ, ꜱᴇꜱɪ𝐀ᴘᴀ ʏ𝐀ɴɢ ᴛɪᴅ𝐀ᴋ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴄ𝐀ʏᴀɪ ꜱɪʜɪʀ ᴡᴜᴊᴜᴅ ᴀᴅᴀʟ𝐀ʜ ᴍᴜʀᴛ𝐀ᴅ. ᴋᴇʀ𝐀ɴᴀ ꜱɪʜɪʀ ᴛᴇʟ𝐀ʜ ᴅɪꜱᴇʙᴜᴛ ᴅ𝐀ʟᴀᴍ 𝐀ʟ-Qᴜʀ𝐀ɴ ᴅᴀɴ ʜ𝐀ᴅɪꜱ. ꜱ𝐀ʟᴀʜ ꜱ𝐀ᴛᴜ ᴘᴇʀᴋ𝐀ʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙɪɴ𝐀ꜱ𝐀ᴋᴀɴ ɪᴀʟ𝐀ʜ ꜱɪʜɪʀ.

“ᴋᴀʟ𝐀ᴜ ꜱ𝐀ʏᴀ ᴛ𝐀ᴋ ᴛɪᴅ𝐀ᴋ ᴍᴇɴɢ𝐀ᴊᴀʀ, ʙᴇʀ𝐀ᴘᴀ ʀɪʙᴜ ᴏʀ𝐀ɴɢ ᴀᴋ𝐀ɴ ᴋᴇʜɪʟ𝐀ɴɢᴀɴ ᴍ𝐀ᴊʟɪꜱ ɪʟᴍᴜ. ᴀɢ𝐀ᴋ-ᴀɢ𝐀ᴋ ʙᴇʀ𝐀ᴘᴀ ᴊᴜɢ𝐀 ʏ𝐀ɴɢ ᴛɪᴅ𝐀ᴋ ʟ𝐀ɢɪ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ᴋᴜʟɪ𝐀ʜ ꜱ𝐀ʏᴀ.

“ᴄᴀʀ𝐀 ɴ𝐀ᴋ ᴍᴇɴɢʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴ ɪʟᴍᴜ ɪɴɪ ɪ𝐀ʟᴀʜ ᴍᴇᴍ𝐀ᴛɪᴋ𝐀ɴ ᴜʟ𝐀ᴍᴀ. ꜱᴇᴋ𝐀ʀ𝐀ɴɢ ɪɴɪ ʙᴜᴋ𝐀ɴ ꜱ𝐀ʏᴀ ꜱ𝐀ʜᴀᴊᴀ ʏ𝐀ɴɢ ꜱ𝐀ᴋɪᴛ, ᴛᴇʀᴅ𝐀ᴘᴀᴛ ᴅᴜ𝐀 ᴏʀ𝐀ɴɢ ʟ𝐀ɢɪ ᴜꜱᴛ𝐀ᴢ ʏ𝐀ɴɢ ꜱ𝐀ᴋɪᴛ ꜱ𝐀ᴍᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱ𝐀ʏᴀ ᴋᴇɴ𝐀,” ᴋᴀᴛ𝐀ɴʏᴀ ᴇɴɢɢ𝐀ɴ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛ ɴ𝐀ᴍᴀ ᴅᴜ𝐀 ᴘᴇɴᴅ𝐀ᴋᴡᴀʜ ʙᴇʀᴋᴇɴ𝐀ᴀɴ.

ʙᴇʀᴄ𝐀ᴋᴀᴘ ᴍᴇɴɢᴇɴ𝐀ɪ ᴘᴇɴᴅɪɴᴅɪɴɢ, ᴘᴇɴᴅ𝐀ᴋᴡᴀʜ ᴋᴇʟ𝐀ʜɪʀᴀɴ ᴋ𝐀ᴍᴘᴜɴɢ ᴘᴀʏ𝐀, ʙ𝐀ᴛᴜ ᴋᴜʀ𝐀ᴜ, ꜱᴇʟ𝐀ᴍᴀ, ᴘᴇʀ𝐀ᴋ ɪᴛᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢ𝐀ᴍᴀʟᴋᴀɴ ᴀʏ𝐀ᴛ-ᴀʏ𝐀ᴛ ᴀʟ-Qᴜʀ𝐀ɴ ᴅ𝐀ɴ ᴅᴏ𝐀.

”ᴋɪᴛ𝐀 ʙᴇʀɢ𝐀ɴᴛᴜɴɢ ᴋᴇᴘ𝐀ᴅᴀ ᴀʟʟ𝐀ʜ ᴅᴀɴ ᴋ𝐀ʟᴀᴜ ᴀʟʟ𝐀ʜ ɪᴢɪɴᴋᴀɴ, ꜱ𝐀ʏᴀ ʀᴇᴅ𝐀. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀᴅ𝐀 ᴅᴏꜱ𝐀-ᴅᴏꜱ𝐀 ᴅᴀɴ ꜱᴀʟ𝐀ʜ ꜱ𝐀ʏᴀ. ɴ𝐀ʙɪ ᴍᴜʜ𝐀ᴍᴍᴀᴅ ꜱ𝐀ᴡ ᴊᴜɢ𝐀 ᴀᴅ𝐀 ꜱᴇᴊ𝐀ʀᴀʜ ᴅɪꜱɪʜɪʀ. ᴊɪᴋ𝐀 ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟ𝐀ʜ ᴊᴜɢ𝐀 ᴘᴇʀɴ𝐀ʜ ᴅɪᴜᴊɪ, ᴀᴘᴀᴛ𝐀ʜ ʟ𝐀ɢɪ ᴋɪᴛ𝐀,” ᴋ𝐀ᴛᴀ ᴜꜱᴛ𝐀ᴢ ᴋ𝐀ᴢɪᴍ.

ᴋᴀᴛ𝐀ɴʏᴀ ᴋᴇᴘ𝐀ᴅᴀ ᴘᴇɴ0ɴᴛᴏɴ ꜰᴀᴄᴇʙ0ᴏᴋ ʟɪᴠᴇ ᴛᴇʀʙ𝐀ʙɪᴛ, ᴍᴇʀᴇᴋ𝐀 ᴛɪᴅ𝐀ᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ᴘᴇʀᴄ𝐀ʏᴀ ʙᴇʟɪ𝐀ᴜ ᴅɪꜱɪʜɪʀ ᴛᴇᴛ𝐀ᴘɪ ꜱᴇʙ𝐀ɢᴀɪ ᴜᴍ𝐀ᴛ ɪꜱʟ𝐀ᴍ, ᴍᴇʀᴇᴋ𝐀 ᴘᴇʀʟᴜ ᴘᴇʀᴄ𝐀ʏᴀ ꜱɪʜɪʀ ɪᴛᴜ ᴡᴜᴊᴜᴅ.

“ꜱᴀʏ𝐀 ᴘᴜɴ ᴛɪᴅ𝐀ᴋ ᴘ𝐀ᴋꜱᴀ ᴘᴇʀᴄ𝐀ʏᴀ, ꜱᴜʀᴜʜ ᴘᴇʀᴄ𝐀ʏᴀ ᴅᴀɴ ᴄ𝐀ʀɪ ꜱɪᴍᴘ𝐀ᴛɪ ᴛᴜ𝐀ɴ ᴘᴜ𝐀ɴ ꜱ𝐀ʏᴀ ᴅɪꜱɪʜɪʀ. ᴛᴇᴛ𝐀ᴘɪ ᴊɪᴋ𝐀 ᴛᴜ𝐀ɴ ᴘᴜ𝐀ɴ ᴛɪᴅ𝐀ᴋ ᴘᴇʀᴄ𝐀ʏᴀ ꜱɪʜɪʀ ɪᴛᴜ ᴡᴜᴊᴜᴅ, ᴍᴜʀᴛ𝐀ᴅ ᴋɪᴛ𝐀. ᴋ𝐀ꜰɪʀ ᴋɪᴛ𝐀. ᴋᴇʀ𝐀ɴᴀ ꜱɪʜɪʀ ᴀᴅ𝐀 ᴅɪ ᴅᴀʟ𝐀ᴍ 𝐀ʟ-Qᴜʀ𝐀ɴ.

“ꜱɪʜɪʀ ᴀᴅ𝐀 ᴘᴇʀʙ𝐀ʜᴀꜱ𝐀ɴ ʏᴀɴɢ ᴋʜᴜꜱᴜꜱ ᴅᴀʟ𝐀ᴍ 𝐀ʟ-Qᴜʀ𝐀ɴ ᴅᴀɴ ʜ𝐀ᴅɪꜱ. ɪ𝐀 ᴀᴅᴀʟ𝐀ʜ ᴘᴇʀᴋ𝐀ʀᴀ ʟᴜ𝐀ʀ ʙɪ𝐀ꜱᴀ ʏ𝐀ɴɢ ᴍᴇɴʏ𝐀ʟᴀʜɪ ᴋᴇʙɪ𝐀ꜱᴀᴀɴ ᴅ𝐀ɴ ᴀᴅ𝐀ᴛ, ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʟᴀᴊ𝐀ʀɪ ꜱᴇʀᴛ𝐀 ᴅɪɢᴜɴ𝐀ᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴜᴅ𝐀ʀᴀᴛᴋᴀɴ ᴏʀ𝐀ɴɢ ʟ𝐀Iɴ. ɪᴛᴜ ᴍᴀᴋɴᴀɴʏᴀ ꜱɪʜɪʀ. ᴍᴀᴋᴀ ᴡᴀᴊɪʙ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ꜱɪʜɪʀ ɪᴛᴜ ᴡᴜᴊᴜᴅ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴇᴍᴘᴇʟᴀᴋ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇʀᴀɪʜ ꜱɪᴍᴘᴀᴛɪ, ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴜᴀ, ʙᴜᴋᴀɴ ɴᴀᴋ ᴄᴀʀɪ ꜱɪᴍᴘᴀᴛɪ ʟᴀɢɪ. ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ʙᴇʀᴄᴜᴄᴜ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴋᴀᴢɪᴍ ɴᴀᴋ ɢʟᴀᴍᴏᴜʀ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ɢʟᴀᴍᴏᴜʀ ʟᴀɢɪᴋᴀʜ? ᴀᴘᴀ ʟᴀɢɪ ɢʟᴀᴍᴏᴜʀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴄᴀʀɪ? ʙᴜᴋᴀɴ ɴᴀᴋ ᴄᴀʀɪ ᴘᴜʙʟɪꜱɪᴛɪ ʟᴀɢɪ.

“ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ɪᴀʟᴀʜ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ꜱɪʜɪʀ ɪᴛᴜ ᴡᴜᴊᴜᴅ. ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ ꜱɪʜɪʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴀ ᴍᴇɴʏᴜꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴅɪꜱɪʜɪʀ, ᴋᴇꜱᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ ꜱɪʜɪʀ ɪᴛᴜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ,” ᴋᴀᴛᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ.

ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴋᴀᴢɪᴍ ᴍᴇɴᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ꜱɪʜɪʀ ɪᴛᴜ ᴡᴜᴊᴜᴅ, ʜᴀꜱᴀᴅ ᴅᴇɴɢᴋɪ ɪᴛᴜ ᴡᴜᴊᴜᴅ, ɪʀɪ ʜᴀᴛɪ ɪᴛᴜ ᴡᴜᴊᴜᴅ. ᴍᴀʟᴀʜ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ᴀɪɴ ᴘᴜɴ ᴡᴜᴊᴜᴅ.

ᴅɪʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ɪᴋᴛɪʙᴀʀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴀɴ, ᴍᴇɴᴊᴀᴜʜɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ-ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ꜱɪʜɪʀ, ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀɴɢᴋᴀ ʙᴀɪᴋ ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴀᴅᴀ ʜᴀꜱᴀᴅ ᴅᴇɴɢᴋɪ ᴅᴀɴ ɪʀɪ ʜᴀᴛɪ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ɪɴꜰᴏ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ɪɴɪ ʙᴇʀᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴅᴀᴛᴏ’ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴍᴏʜᴅ ᴋᴀᴢɪᴍ ᴇʟɪᴀꜱ / 𝚙𝚞𝚛𝚎𝚗𝚎𝚠𝚣

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Coretan Nasihat Ya.

PERHATIAN: Pihak CoretanNasihat tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu masing2..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini