Innalillahiwainnąilahir0jiun, Hąri Ini Se0rang Lagi Jururawąt Muda Mninggąl Dunią Akibąt C0vid-19

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ – ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴊᴜʀᴜʀᴀᴡᴀᴛ ᴍᴜᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ᴅɪ ᴜɴɪᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴘɪ ɴᴇ0ɴᴀᴛᴀʟ (ɴɪᴄᴜ) ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴜʟᴏʜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪ4 ᴀᴋɪʙ4ᴛ ᴄ0ᴠɪᴅ-19 ᴘᴀᴅᴀ 5 ᴊᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴄʜɪɴᴀ ᴘʀᴇꜱꜱ ᴍᴇʟᴀᴘ0ʀᴋᴀɴ, ᴍᴜɢɪʟᴀʀᴀꜱɪ ᴀ/ᴘ ᴘᴇʀᴜᴍᴀʟ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 26 ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪ4 ᴅɪ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴀᴍᴘᴀɴɢ.

ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜɢɪʟᴀʀᴀꜱɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴄʜɪɴᴀ ᴘʀᴇꜱꜱ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀᴅɪᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ʙᴀᴛᴜ ɢᴀᴊᴀʜ, ᴘᴇʀᴀᴋ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ʙ0ɴɢꜱᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟɪᴍᴀ ᴀᴅɪᴋ-ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ʙᴇʀꜱᴇᴅɪʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘʀᴍᴇʀɢɪ4ɴ 0ʀᴀɴɢ ᴋᴇꜱᴀʏᴀɴɢᴀɴ, ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴘᴀʟꜱᴜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴍᴀᴛɪ4ɴ ᴀᴅɪᴋɴʏᴀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪᴅᴇ0 ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍɴᴀɴɢɪꜱ ᴛᴇʀꜱᴇᴅᴜ-ᴛᴇʀꜱᴇᴅᴜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ 0ʀᴀɴɢ ᴋᴇꜱᴀʏᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪꜱᴇᴍᴀᴅɪᴋ4ɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ.

ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴅᴘɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴀᴄᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀʏᴀᴛ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴘʀꜱᴇᴍᴀᴅɪᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ 0ʟᴇʜ ᴀɴɢɢ0ᴛᴀ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇʙᴜᴍɪ4ɴ.

ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜɢɪʟᴀʀᴀꜱɪ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ 0ʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ꜱᴇɴꜱɪᴛɪᴠɪᴛɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴍᴇɴʏᴇʙ4ʀᴋᴀɴ ᴠɪᴅᴇ0 ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴜᴋ4ᴋᴀɴ ʜᴀᴛɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

“ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘ0ʀᴀɴ ᴘ0ʟɪꜱ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴠɪᴅᴇ0 ɪɴɪ. ꜱɪʟᴀ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ꜱᴇɴꜱɪᴛɪᴠɪᴛɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀᴘvꜱᴋᴀɴ ᴠɪᴅᴇ0 ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ. – ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀɢᴀᴢᴇᴛᴛᴇ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ – ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴊᴜʀᴜʀᴀᴡᴀᴛ ᴍᴜᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ᴅɪ ᴜɴɪᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴘɪ ɴᴇᴏɴᴀᴛᴀʟ (ɴɪᴄᴜ) ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴜʟᴏʜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴘᴀᴅᴀ 5 ᴊᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴄʜɪɴᴀ ᴘʀᴇꜱꜱ ᴍᴇʟᴀᴘ0ʀᴋᴀɴ, ᴍᴜɢɪʟᴀʀᴀꜱɪ ᴀ/ᴘ ᴘᴇʀᴜᴍᴀʟ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 26 ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪ4 ᴅɪ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴀᴍᴘᴀɴɢ.

ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜɢɪʟᴀʀᴀꜱɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴄʜɪɴᴀ ᴘʀᴇꜱꜱ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀᴅɪᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ʙᴀᴛᴜ ɢᴀᴊᴀʜ, ᴘᴇʀᴀᴋ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ʙ0ɴɢꜱᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟɪᴍᴀ ᴀᴅɪᴋ-ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ʙʀꜱᴇᴅɪʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘʀᴍᴇʀɢɪ4ɴ 0ʀᴀɴɢ ᴋᴇꜱᴀʏᴀɴɢᴀɴ, ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴘᴀʟꜱᴜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴍᴀᴛɪ4ɴ ᴀᴅɪᴋɴʏᴀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪᴅᴇ0 ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴛᴇʀꜱᴇᴅᴜ-ᴛᴇʀꜱᴇᴅᴜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴇꜱᴀʏᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅꜱᴇᴍᴀᴅɪᴋ4ɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ.

ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴅᴘɪꜱᴀʜᴋ4ɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴀᴄᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀʏ4ᴛ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴘʀꜱᴇᴍᴀᴅɪ4ɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴏʟᴇʜ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴘɴɢᴇʙᴜᴍɪ4ɴ.

ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜɢɪʟᴀʀᴀꜱɪ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ 0ʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ꜱᴇɴꜱɪᴛɪᴠɪᴛɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʀᴋᴀɴ ᴠɪᴅᴇ0 ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴜᴋᴀᴋ4ɴ ʜᴀᴛɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

“ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪɴɪ. ꜱɪʟᴀ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ꜱᴇɴꜱɪᴛɪᴠɪᴛɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀᴘᴜꜱᴋᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ. – ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀɢᴀᴢᴇᴛᴛᴇ

ᴊᴜʀᴜʀᴀᴡᴀᴛ ꜱᴀʀᴀᴛ ʜᴀᴍɪʟ 7 ʙᴜʟᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴅᴀʀɪ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ

ꜱᴀʙᴀɴ ʜᴀʀɪ, ᴋᴇꜱ ᴘᴇɴᴜʟᴀʀᴀɴ ᴡᴀʙᴀᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇʀɪꜱᴀᴜᴋᴀɴ. ᴘᴀʀᴀ ꜰʀᴏɴᴛʟɪɴᴇʀꜱ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜʀᴀɴɢᴋᴀɴ ʀᴀɴᴛᴀɪᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19. ʙᴜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ.

ᴊᴜʀᴜʀᴀᴡᴀᴛ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ

ʙᴇᴛᴀᴘᴀ ʙᴇꜱᴀʀɴʏᴀ ᴘᴇɴɢᴏʀʙᴀɴᴀɴ ᴘᴀʀᴀ ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ʀɪꜱɪᴋᴏ ʏᴀɴɢ ʙᴇꜱᴀʀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀᴋᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇʀᴀɢᴜᴛ ɴʏᴀᴡᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪʜᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴊᴜʀᴜʀᴀᴡᴀᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ.

ᴊᴜʀᴜʀᴀᴡᴀᴛ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱɪᴛɪ ᴀɪꜱʜᴀʜ ʙɪɴᴛɪ ᴍᴏʜᴅ ᴢᴀᴍʀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ꜱᴀʀᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ᴛᴜᴊᴜʜ ʙᴜʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴅᴀʀɪ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴡᴀᴅ.

ᴀɪꜱʜᴀʜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇʀʟᴀɴᴛᴀʀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʀᴀᴡᴀᴛ ᴅɪ ᴜɴɪᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴘɪ (ɪᴄᴜ) ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ʟᴀʙᴜᴀɴ.

ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ

ɴᴀᴍᴜɴ, ᴀᴊᴀʟɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛɪʙᴀ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇ ʀᴀʜᴍᴀᴛᴜʟʟᴀʜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ʙᴀʏɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀɴᴅᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 10.45 ᴘᴀɢɪ.

ꜱᴛᴀꜰꜰ ɴᴜʀꜱᴇ ꜱɪᴛɪ ᴀɪꜱʜᴀʜ ʙɪɴᴛɪ ᴍᴏʜᴅ ᴢᴀᴍʀɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇ ʀᴀʜᴍᴀʜᴛᴜʟʟᴀʜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ʙᴀʏɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 10.45 ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ ᴅɪ ɪᴄᴜ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ʟᴀʙᴜᴀɴ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴏʟᴇʜ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍᴀʜ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴅɪᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴀɢᴀʀ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴋᴇꜱᴇᴍʙᴜʜᴀɴ.

ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ʙᴇʀɪ ᴋᴇꜱᴇᴍʙᴜʜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ʙᴀʙʏ ᴋᴀᴍɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ. ᴍᴏʜᴏɴ ᴅᴏᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴀʙʏ ᴋᴀᴍɪ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪʙᴀɴᴊɪʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜᴘᴀᴄᴀɴ ᴛᴀᴋᴢɪᴀʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟɪ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ : ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɪQᴍᴀʟʟ , ᴀɪɴᴀ ʜᴀꜰɪᴢᴀʜ ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜰᴜᴢɪ , ᴍᴏʜᴅ ɴᴜʀ ᴀᴍɪɴ / rentasmalaysia

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Coretan Nasihat Ya.

PERHATIAN: Pihak CoretanNasihat tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu masing2..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini