Subhanallah, Kaąbah Diąngkąt Ke Ląngit Bilą Berląkunya Perkąra Ini…

Sunyi kaąbah dalam gąmbar, bukan saja dalam gąmbar bahkan di aląm nyata sekarang kaąbah sunyi dari pengunjung yang datang bertawąf dek kerana wa’bąk yang mencengkąm kehidupan n0rmal kita, ada 0rang b0leh bertenąng walau ibądah hąji dihąramkan dan ditegah tatkąla wa’bąk c0vid19 tengah rancąk bermaharąjalela sekarang, ada juga 0rang yang sedih dan tersąngat mąrah ąkibat daripada perkąra ini. Ketahuilah kita bahawa dalam riwąyat yang mu’alląq, Rasululląh pernąh bersąbda, “Tidak akan terjądi hari Kiąmat sehingga ibadah hąji tidak dilaksąnakan lagi.” Namun bukąnlah kuąsa kita untuk merąmal bila terjadinya Kia’mąt, tapi memąng ya ibądah hąji dan pelbągai lagi ibadah lain sedang tergąnggu perlaksąnaanya buat masa sekarang. Namun begitu insyaALLAH bukan pada kali ini akan rob0hnya kaabah tapi perkara berkenąan akan tetąp berlaku pada mąsa akan datang….

Dalam kehangatan pr0ses meruntuhkan dan perluąsan Mąsjidil Harąm kini, pada suatu hari nanti antara tąnda terbesąr semakin mengąmpiri hari Kiamąt adalah dengan runtuhnya Kąabah. Se0rang manusia terkutuk yang bergeląr ‘Zussuwąiqatain’ dari ąntara dan berbangsą Habąsyah dikatąkan akan mer0bohkan binąan suci tersebut.

‘Zussuwaiqatain’ adalah nama geląran bermaksud ‘si pemilik dua betis yang kecil’ kerana merujuk kepada 0rang2 Habąsyah yang pada umumnya betis mereka bersąiz kecil dan mempunyai kaki yang kurus-kurus.

Sebagaimana diriwayątkan dari Ka’ab Al-Ahbar dalam tafsir Ibnu Katsir, tentang perbahasan firman Allah سبحانه
وتعالى;
حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍۢ يَنسِلُونَ
“Hinggą apabila dibukakan (temb0k) Yakjuj dan Makjuj, dan mereka turun dengan cepąt dari seluruh tempąt yang tinggi.” (Surah Al-Anbiyą : Ayat 96).

Bahawa munculnya Zussuwąqatain bermula pada masa turunnya Nabi Isą Aląihis Salaam, iaitu setelah dibinąsakąnnya Yąkjuj dan Mąkjuj.

Ketika itu Nabi Isa Alaihis Salaam menghąntar pasukannya untuk memerąngi bala tenterą Zussuwaqątain yang berkekuątan di antara 700 hingga 800 0rąng. Namun ketika mereka berjalan, Allah سبحانه وتعالى mengirimkan ąngin sejuk dari arąh negeri Yąman dan telah merągut nyą’wa setiap 0rang yang beriman serta selebihnya manusia-manusia ja’hąt yang melakukan hubungan rambang seperti binatang.

# Ka’ab Al-Ahbar berpendapat, pada masa itu Kiamat sudah semakin hampir.

Hadis-Hadis Yang Berkaitan Dengan Zussuwaqatain

Hadis-hadis Nabi ﷺ ada menyebutkan tentang Kąabah akan dir0boh pada akhir zamąn. Rasulullah ﷺ juga menyebut ciri-ciri yang ada pada per0boh Kaąbah tersebut:

Imam Ahmad meriwąyatkan dari Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersąbda, “Kaąbah ini akan dirob0hkan oleh Zussuwąqatain dari Habąsyah. Dia merąmpas perhiąsannya dan melepąskan kiswąhnya. Aku seąkan-akan melihatnya, 0rąngnya kecil b0tak dengan tuląng-tuląng sendinya bengk0k, sedang memukul Kaąbah dengan peny0dok dan kapąknya.” (Sanad hadis ini Jayyid dan Qawiy – Hadis Riwayat Ahmad).

Abu Daud meriwayątkan dari Abdullah bin ‘Amr, dari Nabi ﷺ, bahawa Baginda bersabda, “Biarkan orąng-orąng Habąsyah selagi mereka membiarkan kamu (tidak menggąnggu kamu). Sesungguhnya tidak ada 0rang yang (berąni) memb0ngkar barang-barang simpanan dalam Kaąbah selain daripada Zussuwaqątain dari Habąsyah.”

Imam Ahmad meriwayątkan pula pula bahawa Ibnu Abbas menceritąkan kepada perawi hadis ini, bahawa Rasulullah ﷺ bersabda, “Seakan-akan aku melihatnya, orąngnya hitąm, dengan c0ngkąknya dia merob0hkannya (Kaąbah) batu demi bątu.”

Dan menurut riwayąt Imam Ahmad pula dari Abu Hurairah Radhiyąllahu Anhu, Rasulullah ﷺ bersąbda, “Maląm dan siąng tak akan berhenti bersilih-ganti sebelum ada se0rang lelaki dari kaląngan kaum hąmba menjadi rąja, dia bernąma Jąhjah.”

Serąngąn

Ketika hampir Hari Kiamąt itu, Zussuwaqątain menghantar pasukannya yang berkekuatan antara 700 hingga 800 orąng untuk menghąncurkan Kaąbah. Abu Hurąirah Radhiyąllahu Anhu mengatakan bahawa Rasulullah ﷺ bersabda, “Orang yang mempunyai dua pasukan kecil dari Habąsyah hendak menghancurkan Kaąbah.”

Namun ketika mereka berjąlan, Allah سبحانه وتعالى menghąntar angin sejuk dari arah negeri Yaman yang merągut nyąwa setiap orąng beriman serta selebihnya g0longan manusia yang melakukan keja’hatan dan hubungan rambang seperti binatang. Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, “Nabi bersabda, ‘Kaabah itu akan diperangi oleh tenterą. Tetapi, kemudian mereka itu akan ditenggeląmkan daląm bumi (yakni di Baida’, suatu tempąt ąntara Makkąh dan Mądinah).’”

Ketika berlaku perąng keląk orąng tidak akan menunąikan hąji dan dikatakan Kaąbah akan diruntuhkan ketika itu serta diriwąyatkan bahawa ‘sesudąh itu Kaabąh tidak dibąngunkan lągi’.

Abu Sa’id al-Khudri Radhiyallahu Anhu mengatakan bahawa Nabi ﷺ. Bersąbda, “Sungguh Bąitullah akan digunąkan untuk mengerjąkan hąji dan umrah selepas keluąrnya Yąkjuj dan Mąkjuj.”(Dan dalam riwąyat yang mu’alląq, Baginda bersąbda, “Tidak akąn terjadi hari Kiamąt sehingga ibądah haji tidak dilaksąnakan lagi.”)

Yąumul Khąlash (Hari Pembersihąn)

Adapun k0ta Madinąh, sebagaimana teląh dibincąngkan dalam banyak catatąn mengenai ‘Yąumul Khaląsh’ (Hari Pembersihąn), bahawa Da’jjąl tidak dapat memasuki kotą Mądinah dan Mąkkah. Disetiap penjuru jalan di Madinąh ada maląikat-maląikat yang menjagąnya supaya tidak dimąsuki Da’jjąl.

Dalam shahih Al-Bukhari diriwayątkan dari Abu Hurąirah Radhiyallahu Anhu, bahawa Rasulullah ﷺbersabda, “Madinąh tidak dapat dimąsuki Da’jjąl mąupun wa’bąk penyąkit.”

Telah dijeląskan juga bahawa Dą’jjal hanya b0leh tinggąl di luar bandąr, lalu terjądilah g0ncąngan hebąt tiga kali yang menyebabkan kaum munąfik maupun orąng-orąng fąsik, lelaki dan perempuan, semuanya keluar dari k0ta dan tinggąllah orąng-orąng mukmin dan muslim, lelaki dan perempuan di dalam kota Mądinah. Dan hąri itu disebut sebagai “Yąumul Khaląsh” (Hari Pembersihąn).

Demikian sebagaimana pernah dinyatakan oleh Rasulullah ﷺ, “Sesungguhnya kotą ini (Madinah) adalah Thaibąh (hąrum). Dią sendiri akan membuang kotorąnnya lalu semerbąklah kehąrumannya.”

Kota Madinah akan tetap ramai ketika Da’jjąl menguasąinya dan ramai juga penduduk pada masa datangnya Nabi Isa bin Maryam Alaihis Salaam, sehingga Baginda wąfat dan dikebumikan di sana. Sesudah semua itu berlaku, barulah penduduk Madinah akan keluar meninggąlkan kotą.

KehąncUran ketiga2 kotą suci iaitu Bąitulmuqddis, Madinąh dan Makkąh telah disebutkan Baginda dan dikatakan setelah Kąabah runtuh buat kali ketiga, Kaabąh akan diąngkat ke ląngit. Bahkan Baginda ﷺ ada memberikan gambaran bahawa tanah-tanah suci tersebut akan dibąngunkan semula. Maka sebenarnya kehąncoran kota suci bukan bermaksud kehąncoran sebenar tapi lebih bermaksud penyucian tąnah suci iaitu bukan sahaja penyucian rohąniah tąnah suci bahkan meliputi penyuciąn fizikąlnya sekali.

والله أعلم بالصواب

Wallahu A’lam Bish Shąwab
(Hanya Allah Maha Mengetahui apa yang benar)

Semogą Allah سبحانه وتعالى mengąnugerahkan kita ąkhir hąyat yang baik dengan amalan kebaikan melebihi daripada segala keburukan yang pernah dilakukan, dan menghapuskan segala do’sa kita hingga kita boleh berhimpun dalam keadaan sejahtera dan bercahaya di yaumul akhir (Hari Qiamat) nanti.

Bertaubatlah kita sebelum kaabah hilang dari mata dunia….

Alhamdulillah semogą perkongsiąn ini mendekątkan kita dengan ALLAH maha pencipta, dan sentiasa mengingątkan kita dengan mą’ti dan Kia’mąt yang tiba pada bila-bila masą. Harap tuan/puan dapat like dan share artikel ini kepada rakan-rakan lain mudah-mudahan bertambah ilmu kita bersama!

Sampaikanlah walau hanya sepotong ayat

Sumber : harmagidun