(TULAR) lniląh Kisąh 6 Ahli Keluąrga Mąut Daląm Temp0h 2 Minggu Akibąt C0vid-19

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴇɴᴀᴍ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢ4 ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ɢᴜʀᴜ ᴛᴀᴅɪᴋᴀ, ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴏʀʙ4ɴ ᴄ0ᴠɪᴅ-19 ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ 15 ʜᴀʀɪ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇʜɪʟ4ɴɢᴀɴ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴀᴅɪᴋɴʏᴀ.

ɢᴜʀᴜ ᴛᴀᴅɪᴋᴀ, ꜰᴀʀᴀʜ ᴀᴅɪʟᴀʜ ꜱᴀᴍꜱᴜᴅɪɴ, ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴅᴇᴛɪᴋ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪʙᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢ4ɴ ᴅᴜᴀ ɪʙᴜ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ʙᴀᴘᴀ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀɴʏᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ 13 ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢ4 ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛɴʏᴀ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋlᴛɪ ᴘᴇɴʏ4ᴋɪᴛ ɪᴛᴜ.

“ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪʙᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴇᴘᴜᴘᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅɪꜱ4ʜᴋᴀɴ ᴘᴏꜱlᴛɪꜰ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟ4ᴍɪ ʙᴀᴛᴜᴋ ʙɪᴀꜱᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇ ᴋʟɪɴɪᴋ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ꜱɪᴊɪʟ ꜱ4ᴋɪᴛ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ.

“ᴅɪ ᴋʟɪɴɪᴋ, ᴊᴜʀᴜʀᴀᴡᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇꜱʏ0ʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴜᴘᴜ ᴅᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ꜱᴀʀɪɴɢᴀɴ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ɢ0ᴍʙᴀᴋ ꜱᴇᴛɪᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴢ0ɴ ᴍᴇʀᴀʜ.

“ʜᴀꜱɪʟ ᴜᴊɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ, ɪʙᴜɴʏᴀ ɴᴇɢᴀᴛɪꜰ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴅɪᴊ4ɴɢᴋɪᴛɪ ᴘᴀɴᴅ3ᴍɪᴋ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰᴏʀᴜᴍ ‘ʙɪᴄᴀʀᴀ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ, ʙᴇʀᴀᴛ ᴍᴀᴛᴀ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢ, ʙᴇʀᴀᴛ ʟᴀɢɪ ʙᴀʜᴜ ᴍᴇᴍɪᴋᴜʟ’ ᴋᴇɴᴅᴀʟɪᴀɴ ꜱᴇᴋʀᴇᴛᴀʀɪᴀᴛ ᴛᴀʙᴜɴɢ ʙᴇɴᴄᴀɴᴀ ᴄ0ᴠɪᴅ ᴘᴀꜱ ᴘᴜꜱᴀᴛ, ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ.

ꜰᴀʀᴀʜ ᴀᴅɪʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ɪʙᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛɪɢᴀ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ, ᴀᴢɪᴢᴀʜ ᴍᴏʜᴅ ʏᴜꜱᴏꜰꜰ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴlᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀᴛᴀʀᴜɴɢ ɴʏ4ᴡᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴜɴɪᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴘɪ (ɪᴄᴜ) ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴜʟᴏʜ (ʜꜱʙ) ꜱᴇᴊᴀᴋ 2 ᴊᴜɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢʜᴇᴍʙvꜱᴋᴀɴ ɴᴀꜰᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ 15 ᴊᴜɴ.

“ʟᴇᴘᴀꜱ ɪʙᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴlᴀ, ɪʙᴜ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ, ɴᴏʀᴍᴀʜ ᴍᴏʜᴅ ʏᴜꜱᴏꜰꜰ ᴅᴀɴ ᴀᴅɪᴋ, ꜰᴀʀᴀʜ ɴᴀᴅɪʏᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴlᴀ ᴘᴀᴅᴀ 23 ᴊᴜɴ. ʙᴀᴘᴀ ꜱᴀʏᴀ, ꜱʜᴀᴍꜱᴜᴅɪɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴlᴀ ᴘᴀᴅᴀ 27 ᴊᴜɴ.

“ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ, ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ʙᴀᴘᴀ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ, ʜᴀꜱᴍᴀʜ ᴍᴏʜᴅ ʏᴜꜱᴏꜰꜰ ᴅᴀɴ ᴀʙᴅ ʀᴀᴢᴀᴋ ɴᴏᴏʀ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴlᴀ ᴘᴀᴅᴀ 30 ᴊᴜɴ ʟᴀʟᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜰᴀʀᴀʜ ᴀᴅɪʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇᴘᴜᴘᴜɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟ4ᴍɪ ᴊᴀɴɢᴋlᴛᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪɴɢɢ4ʟ ʙᴇʀᴊɪʀᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋ0ɴᴛᴀᴋ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴛᴜ.

“ᴋᴀᴍɪ ᴛɪɴɢɢ4ʟ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀɴɢ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ. ᴊᴀᴅɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴇᴘᴜᴘᴜ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ᴘ0ꜱɪᴛɪꜰ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜɴʏᴀ ᴋɪᴛᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴅɪᴊ4ɴɢᴋɪᴛɪ ᴄ0ᴠɪᴅ-19.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴛᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ɪʙᴜ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢ4ʟ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ, ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴜ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ʙᴀᴛᴜᴋ. ᴀᴅɪᴋ ᴘᴜʟᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴇɴɢᴀɴɴʏᴀ, ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴜʟᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱɪʜᴀᴛ ᴊᴀᴅɪ ᴍᴇᴍᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇʀɢl ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴜᴊɪᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴜᴊɪᴀɴ ɪᴛᴜ, ꜰᴀʀᴀʜ ᴀᴅɪʟᴀʜ, ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴀᴅɪᴋɴʏᴀ ᴘ0ꜱɪᴛɪꜰ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪʙᴜ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ɴᴇɢᴀᴛɪꜰ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴘᴜᴘᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴋʟɪɴɪᴋ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴜᴊɪᴀɴ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀʟɪᴍᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘ0ꜱɪᴛɪꜰ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇᴍᴜᴊᴜᴋ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢ4ʟ ᴅɪ ᴛᴀᴍᴀɴ ᴘᴇʀᴜᴍᴀʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴜᴊɪᴀɴ ꜱᴀʀɪɴɢ4ɴ.

“ɪʙᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴀᴋᴜᴛ ᴘᴇʀꜱᴇᴘꜱɪ 0ʀᴀɴɢ, ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ᴘ4ᴋꜱᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴜᴊɪᴀɴ, ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘ0ꜱɪᴛɪꜰ ᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ꜱᴜᴀᴍɪ. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ, ʙᴀᴘᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇɴɢꜱ4ɴ ᴅɪ ᴋʟɪɴɪᴋ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴍᴀʏᴀ ʜɪɴɢɢᴀ ᴅɪᴋᴇᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴇʟᴀʏᴀɴɢ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴋ3ꜱ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛ0ʟᴀᴋ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴅɪᴀ ᴘ0ꜱɪᴛɪꜰ ᴄ0ᴠɪᴅ-19.

“ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴛᴜᴊᴜʜ ʏᴀɴɢ ᴘ0ꜱɪᴛɪꜰ ᴅɪᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇɴɪʟᴀɪᴀɴ ᴄ0ᴠɪᴅ-19 (ᴄᴀᴄ) ɢᴏᴍʙᴀᴋ ꜱᴇᴛɪᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀʏᴀ, ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴅɪʀᴜᴊᴜᴋ ᴋᴇ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴜʟᴏʜ (ʜꜱʙ), ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴀᴅɪᴋ ᴅᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜰᴀʀᴀʜ ᴀᴅɪʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ɴᴇɢᴀᴛɪꜰ ᴅɪᴀʀᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴜᴊɪᴀɴ ᴄᴀʟɪᴛᴀɴ ᴋᴀʟɪ ᴋᴇᴅᴜᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴀᴋʜlʀɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪꜱ4ʜᴋᴀɴ ᴘ0ꜱɪᴛɪꜰ ᴘᴀᴅᴀ 7 ᴊᴜɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴ 13 ᴏʀᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ.

“ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ɪʙᴜ ᴅɪʀᴀᴡᴀᴛ ᴅɪ ɪᴄᴜ, ᴋᴀᴍɪ ᴅɪʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ɪʙᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴛɪᴅᴜʀᴋᴀɴ, ᴅɪꜱᴜꜱᴜʟɪ ᴀᴅɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ꜱᴀᴍᴀ. ꜱᴇᴘᴜᴘᴜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴘᴜʟᴀ ᴅɪᴍɪɴᴛᴀ ᴋᴇ ᴄᴀᴄ ᴘᴀᴅᴀ 7 ᴊᴜɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɪʟᴀɪ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ɢᴇʟᴀɴɢ ᴍᴇʀᴀʜ ᴊᴀᴍʙᴜ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴘᴜᴘᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜʟᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴋɪᴀɴ ᴍᴇʀ0ꜱᴏᴛ.

“ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴘᴜᴘᴜ ᴅɪʀᴀᴡ4ᴛ ᴅɪ ɪᴄᴜ ᴅᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 22 ᴊᴜɴ, ʙᴀʀᴜ ᴅɪᴀ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴋᴇᴇꜱ0ᴋᴀɴɴʏᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴlᴀ, ᴅɪꜱᴜꜱᴜʟɪ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴘᴀᴅᴀ 30 ᴊᴜɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜰᴀʀᴀʜ ᴀᴅɪʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴀᴀᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴅᴀʀɪ ʜꜱʙ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴍᴇɴᴅᴇʙᴀʀᴋᴀɴ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴛʀᴀᴜᴍᴀ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ 15 ᴊᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴇɴᴀᴍ ᴋᴇᴍ4ᴛɪᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴀɴɢᴋᴀʀᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴊᴀʜᴛᴇʀᴀᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴛᴀᴋᴅɪʀ ʏᴀɴɢ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ.

“ᴛɪᴀᴅᴀ ᴅᴀʏᴀ ʙᴀɢɪ ᴋᴀᴍɪ ᴋɪɴɪ ꜱᴇʟᴀɪɴ ʙᴇʀꜱᴇʀᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ. ᴋᴀᴍɪ ᴍᴏʜ0ɴ ʙᴇʀɪ ʀᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴛᴇɴᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴅᴀᴋᴀɴ ᴇᴍᴏꜱɪ ᴋᴀᴍɪ, ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀꜱᴇʀᴀʜ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴀʜᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴜʀ ꜱᴇɢᴀʟᴀ-ɢᴀʟᴀɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ.

Sumber : kini.mysumber

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Coretan Nasihat Ya.

PERHATIAN: Pihak CoretanNasihat tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu masing2..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini